ساعت

انواع ساعت های تبلیغاتی با کیفیات مختلف ، شامل : ساعت های رومیزی ، دیواری و مچی