خلاقیت در تبلیغات

تبلیغات انواع مختلفی دارد که هر کدام از این تبلیغات می تواند زاییده ی یک ایده خلاقانه باشد، آنچه در تبلیغات حائز اهمیت است تاثیر گذاری آن بر روی هدف تبلیغات است. در واقع عدم بکارگیری خلاقیت در شیوه تبلیغات، آن را در دسته تبلیغات کم تاثیر یا بی تاثیر قرار می دهد.
خلاقیت در تبلیغات را می توان به دو دسته کلی خلاقیت های ذاتی و غیر ذاتی تقسیم کرد.
_خلاقیت ذاتی مربوط به آن دسته از تبلیغاتی اطلاق می شود که ذاتاً یا به تعبیر دیگر نوعاً خلاقانه است. مانند اهدای هدایای تبلیغاتی که عمل تبلیغاتی نوعاً خلاقانه محسوب می شود. اهدا هدایا تبلیغاتی با درج مشخصات اهدا کننده از ادوار گذشته رواج داشته است، مانند درج نام و یادداشت اهداکننده در صفحه ای از کتاب برای گیرنده هدیه. امروزه با استفاه تبلیغاتی از همین امر پسندیده، در ایده ای بسیار هوشمندانه و خلاقانه، اهدا هدایای تبلیغاتی از انواع تبلیغات محسوب می گردد.
_خلاقیت غیر ذاتی مربوط به ایجاد خلاقیت در هر نوعی از تبلیغات می باشد بعنوان مثال یک تیزر تبلیغاتی تلوزیونی می تواند خلاقانه یا فاقد خلاقیت باشد.
نتیجتاً نویسنده بر این باور است که بکار گیری خلاقیت غیر ذاتی در نوعی از تبلیغات که ذاتاً خلاقانه است می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.

نویسنده: مهرداد مصدق صدقی/مرکز هدایای تبلیغاتی تهران

مقالات مرتبط

Scroll Up